مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 26 ، دوره دوم ، سال سوم ، بهار 1399>>