مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 27 ، دوره اول ، سال سوم ، تابستان 1399>>