مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 28 ، دوره دوم ، سال سوم ، تابستان 1399>>