مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 30 ، دوره چهارم ، سال سوم ، تابستان 1399>>