مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 7 ، دوره اول ، سال سوم ، پاییز 1399>>