مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 31 ، دوره اول ، سال سوم ، پاییز 1399>>