مقالات نشریه <<پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری>> آرشیو <<شماره 44 ، دوره دوم ، سال چهارم ، پاییز 1399>>