مقالات نشریه <<مطالعات حقوقی (دوره جدید)>> آرشیو <<شماره 11 ، دوره نهم ، سال ششم ، زمستان 1399>>