مقالات نشریه <<پژوهش های تربیت بدنی و علوم ورزشی>> آرشیو <<شماره 7 ، دوره اول ، سال دوم ، پاییز و زمستان 1399>>