مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 8 ، دوره دوم ، سال سوم ، پاییز 1399>>