مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 9 ، دوره اول ، سال سوم ، زمستان 1399>>