مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 33 ، دوره اول ، سال چهارم ، بهار 1400>>