مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 36 ، دوره اول ، سال چهارم ، تابستان 1400>>