مقالات نشریه <<رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 13 ، دوره اول ، سال چهارم ، تابستان 1400>>