مقالات نشریه <<مطالعات حقوقی (دوره جدید)>> آرشیو <<شماره 19 ، دوره پانزدهم ، سال ششم ، پاییز 1400>>