مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 39 ، دوره سوم ، سال چهارم ، پاییز 1400>>