مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 14 ، دوره اول ، سال چهارم ، پاییز 1400>>