مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 16 ، دوره اول ، سال چهارم ، زمستان 1400>>