مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 41 ، دوره دوم ، سال چهارم ، زمستان 1400>>