مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 18 ، دوره اول ، سال چهارم ، بهار 1401>>