مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 45 ، دوره اول ، سال چهارم ، تابستان 1401>>