مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 46 ، دوره دوم ، سال چهارم ، تابستان 1401>>