مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 20 ، دوره دوم ، سال چهارم ، تابستان 1401>>