مقالات نشریه <<مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی>> آرشیو <<شماره 39 ، دوره دوم ، سال پنجم ، تابستان 1401>>