مقالات نشریه <<مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی>> آرشیو <<شماره 42 ، دوره اول ، سال پنجم ، پاییز 1401>>