مقالات نشریه <<مطالعات حقوقی (دوره جدید)>> آرشیو <<شماره 31 ، دوره سی و دوم ، سال ششم ، زمستان 1401>>