مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 22 ، دوره اول ، سال چهارم ، زمستان 1401>>