مقالات نشریه <<پژوهش های کاربردی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 23 ، دوره دوم ، سال چهارم ، زمستان 1401>>