مقالات نشریه <<رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 23 ، دوره دوم ، سال چهارم ، زمستان 1401>>