مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 52 ، دوره اول ، سال چهارم ، بهار 1402>>