مقالات نشریه <<مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی>> آرشیو <<شماره 48 ، دوره دوم ، سال پنجم ، بهار 1402>>