مقالات نشریه <<مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی>> آرشیو <<شماره 49 ، دوره سوم ، سال پنجم ، بهار 1402>>