مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 53 ، دوره دوم ، سال چهارم ، بهار 1402>>