مقالات نشریه <<مطالعات حقوقی (دوره جدید)>> آرشیو <<شماره 34 ، دوره سی و پنجم ، سال ششم ، تابستان 1402>>