مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 56 ، دوره سوم ، سال چهارم ، تابستان 1402>>