مقالات نشریه <<مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی>> آرشیو <<شماره 59 ، دوره اول ، سال ششم ، پاییز 1402>>