مقالات نشریه <<مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی>> آرشیو <<شماره 60 ، دوره دوم ، سال ششم ، پاییز 1402>>