مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 57 ، دوره اول ، سال پنجم ، پاییز 1402>>