مقالات نشریه <<مطالعات حقوقی (دوره جدید)>> آرشیو <<شماره 35 ، دوره اول ، سال ششم ، پاییز 1402>>