مقالات نشریه <<مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی>> آرشیو <<شماره 61 ، دوره سوم ، سال ششم ، پاییز 1402>>