مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 14 ، سال دوم ، تابستان 1397>>