دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (توسعه مفاهیم جدید مالکیت در حقوق خصوصی برای تقویت اقتصاد چرخشی)
نویسندگان مقاله : مسعود نادری، بهزاد ثابتی
تعداد صفحات : 14 صفحه