دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی اثرات صنایع کوچک بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی (دهستان قره طغان شهرستان نکا))
نویسندگان مقاله : دکتر فضل اله اسمعیلی. مهدی خداداد. فردوس امیدپور. محمدرضا منصوری
تعداد صفحات : 20 صفحه