دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (ارتباط بین شایستگی مدیر بر مدیریت کیفیت جامع و توانمندسازی کارکنان تربیت بدنی استان اردبیل)
نویسندگان مقاله : پیروز هاشمی ارسی
تعداد صفحات : 12 صفحه