دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (رابطه بین خودشفقت ورزی با بخشودگی بین فردی: نقش میانجی گری نشخوار فکری)
نویسندگان مقاله : افسانه زمانی
تعداد صفحات : 12 صفحه