دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (نقش بهبود مستمر کیفیت در کاهش هزینه‌های بیمارستانی در بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران)
نویسندگان مقاله : دکتر علی ماهر، مهرنوش جعفری، لیلا مهردانا
تعداد صفحات : 12 صفحه