دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (تغییرات ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ در دختران نوجوانان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن در 12 هفته تمرین هوازی (استقامتی) همراه با مصرف زنجبیل )
نویسندگان مقاله : اطلس محمدی
تعداد صفحات : 18 صفحه