دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی مبانی تفکر ناب در آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود مدیریت آن در آموزش عالی ایران)
نویسندگان مقاله : رمضان جهانیان،مریم مصطفی پور حسین آبادی
تعداد صفحات : 23 صفحه