دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (چابکی سازمانی با رویکرد اسلامی)
نویسندگان مقاله : سعید آقاسی، بهاره زرین تاج،سید محمدحسینی خرمی
تعداد صفحات : 16 صفحه