دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و چابکی سازمان با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان گلستان))
نویسندگان مقاله : عبدالقادر تکه ئی، علی صادقی، عیسی جرجانی
تعداد صفحات : 15 صفحه