دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (مطالعه نقش عملکرد مدیریت شهری در ایجاد و توسعه فضای سبز عمومی)
نویسندگان مقاله : محمد مهدی شریفی،حامد سلطانی، فاطمه اشتری،سمانه ربیعی،محمد مهدی نوروزی، علی رضائی،
تعداد صفحات : 10 صفحه